• +420 800 331 183
 • isp@vitsol.cz
INTERNET PROVIDER

Zásady zpracování osobních údajů

vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), vydává společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za účelem naplnění zákonné povinnosti poskytnutí informací, jaké osobní údaje VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. z titulu správce zpracovává o fyzických osobách (zákazníci, uživatelé služeb, event. jejich zástupci či kontaktní osoby) při poskytování služeb elektronických komunikací a návštěvách internetových stránek provozovaných VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., o subjektech potenciálních zákazníků, o účelu a časovém úseku, po jaký jsou tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovávány, komu a z jakého důvodu je společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. oprávněna tyto údaje předat, včetně informací o právech fyzických osob, které jim v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

I.

KATEGORIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobním údajem je jakákoli informace, vztahující se k fyzické osobě, na základě které, je možné tuto osobu identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Akademický titul, jméno a příjmení, název obchodní firmy, datum narození, /rodné číslo/,IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů, příp. jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny), identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, identifikační údaje plátce vyúčtování, bankovní spojení, podpis

Kontaktní údaje:

Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
Poskytnutí základních osobních identifikačních, adresních a kontaktních údajů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu.

ÚDAJE O ODEBÍRANÝCH SLUŽBÁCH, VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A PLATEBNÍ MORÁLCE

Specifikace poskytované služby, objem poskytnutých služeb a jejich cena, informace o platební morálce

PROVOZNÍ ÚDAJE A LOKALIZAČNÍ ÚDAJE

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro její účtování (o datových přenosech a dalších službách poskytnutých ze strany VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., a to:
Adresa datového spojení (např. IP adresa), datum a čas uskutečnění spojení, MAC koncového zařízení, doba trvání spojení, číslo, název a umístění koncového bodu sítě, typ přístupu k internetu

OSTATNÍ ÚDAJE GENEROVANÉ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy. Údaje generované sítěmi při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a provozních lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

MONITORING KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Monitoring a údaje z komunikace mezi VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a zákazníkem, související s poskytováním služeb (zápis osobní komunikace se zákazníkem na pracovištích Zákaznického centra, dohledového centra, nebo jiném kontaktu se zákazníkem, písemná, elektronická komunikace, záznamy telefonických hovorů, apod.).

II.

ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. nebo na základě zákona BEZ SOUHLASU, pro jiné pouze na základě souhlasu. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a ochranu oprávněných zájmů VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není souhlas subjektu údajů nutný. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout, a to zejména v těchto případech:

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy:

 • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací
 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb
 • vyúčtování za služby
 • výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování
 • nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou
 • procesy spojené s identifikací zákazníka

Zpracovávání z důvodu plnění zákonných povinností

 • plnění zákonných daňových povinností
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány

Zpracovávání z důvodu oprávněných zájmů:

 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. pro účely prevence vzniku škod
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
 • evidence dlužníků
 • evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací
 • Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nezbytném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

ZÁKLADNÍ LHŮTY PRO UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách/o zboží a údaje vzájemné komunikace zákazníka s VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. – 3 roky ode dne ukončení smluvního vztahu s VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., nebo úplném vypořádání dlužných závazků/ode dne uplynutí záruční doby na zboží;
 • osobní údaje poskytnuté potencionálním zákazníkem při jednání o uzavření smlouvy - 3 měsíce po ukončení jednání;
 • daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení;
 • zákaznické smlouvy - 10 let ode dne ukončení smlouvy (z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur);
 • osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zvláštních slev ZTP nebo ZTP/P dle § 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - 5 let od poskytnutí příslušné slevy, případně do doby, kdy již není možné právně napadnout výši státního příspěvku na tyto slevy, pokud je tato doba delší;
 • Kamerové záznamy, pokud jsou zpracovávány, pak maximálně po dobu 10 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.
 • provozní údaje služby (dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – dále jen „ZEK“) do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 ZEK provozní údaje služby - 3 až 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. Dále je VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.
 • provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ve smyslu ust. § 97 odst. 3 ZEK - 6 měsíců.
  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. má povinnost poskytnout tyto údaje bezodkladně na požádání: orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky, Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

SOUHLAS ZÁKAZNÍKA

je vyžadován pro níže uvedené účely, kde je zároveň definován rozsah oprávnění VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. k nakládání s uděleným souhlasem a oprávnění zákazníka souhlas odvolat.

ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ ÚČELY

Udělením souhlasu pro obchodní účely je VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. oprávněna zpracovávat veškeré osobní údaje zákazníka uvedené v kategorii I. tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně přílohy k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.
Pro obchodní sdělení VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. nebo třetích stran je užíván text
„Obchodní sdělení“, nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. je vždy zřejmé, že jejich odesílatelem je právě VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s..
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a následující 3 roky poté, nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. v souladu s těmito Zásadami pro jiné účely a na základě jiných právních titulů. Zákazník, který umožňuje využití služby uživatelům, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby odlišným od zákazníka udělit.

ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Udělením souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek isp.vitsol.cz, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Zpracovávání údajů z cookies

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, je VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. oprávněna zpracovávat o něm záznamy chování z cookies, umístěných na internetových stránkách provozovaných VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s..

III.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI SPRÁVCI

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.

IV.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je neveřejný a zákazníkovi bude poskytnut na písemnou žádost v rozsahu subjektů, které jsou příjemcem osobních údajů zákazníka v souvislosti s jím uzavřenou smlouvou. < br/> Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

V.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATNÝCH OD 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má s účinností od 25.5.2018 subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly, nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace lze uplatnit písemně na adresu sídla VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s..

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. zpracovávat. Zákazník VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které jsou o něm zpracovávány, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že k výmazu jeho osobních údajů nedošlo, může se obrátit písemně na adresu sídla VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. o potvrzení skutečného stavu.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírána přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud subjekt údajů podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s..

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude jednotlivý příjemce informován, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Informace o těchto příjemcích bude poskytnuta pouze na základě žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat také subjektem údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude-li možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s..
Neprokáže-li VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, pak VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s..

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to primárně písemnou formou, nebo shodným způsobem, jakým byl souhlas udělen, tzn. buď telefonicky na zákaznické lince, nebo elektronicky při použití kontaktní adresy zákazníka, uvedené ve smlouvě.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat písemným podáním na adrese sídla společnosti nebo na zákaznické lince.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).